Saltear al contenido principal

Cotxes i vianants. Cal reinvertir les prioritats? // Coches y peatones. Hay que reinvertir las prioridades?

Joan Ferrer i Josa Arola*

La conquesta de l’espai públic per a destinar-lo a l’aparcament i circulació de vehicles ha repercutit progressivament en la minva de la qualitat de vida en aquesta ciutat des que, a la dècada desenvolupista dels anys 60, es va decidir apostar per la mobilitat amb cotxe. De llavors ençà hem seguit uns esquemes de creixement il·limitat, prioritzant a l’espai públic, l’aparcament o els carrils de circulació en contra dels interessos dels que es desplacen a peu o amb un altre mitjà.

Recentment, la ciutat comença a prendre consciència del problema del renou, de la pol·lució i a patir la falta d’aparcament i els embossos… Vivim a una ciutat dissenyada per al cotxe, però no per a les seves conseqüències, fruit de la desvinculació de l’urbanisme i la mobilitat. Si afegim a l’equació un dèficit històric pel que fa a la inversió en transport públic i en mitjans alternatius, ens trobam amb una situació difícil de reconduir.

Amb la creació d’aparcaments soterranis es va començar tímidament la reconquesta de l’espai públic i han estat possibles nous eixos de vianants com Via Roma, Blanquerna o Antoni Maura. Tanmateix, és una mesura que possibilita el canvi d’ús de l’espai, però no canvia el model. Per a fer factible una transformació del model de mobilitat és necessària una diversificació de l’oferta de mitjans de transport, és a dir, una millora de la xarxa de vianants i ciclistes a tota la ciutat, i aconseguir que el transport públic sigui la millor opció per a un important percentatge de la població.

Aquesta progressiva cessió de terreny que ha realitzat la ciutadania vers el cotxe privat és precisament un dels grans tòtems fins ara aparentment intocables del debat de la mobilitat de la nostra ciutat. Un debat que no és sols nostre i que arreu del món ve esperonat pel problema global del canvi climàtic. La Unió Europea marca el ritme per a capgirar la situació i la Declaració de Bremen, que s’erigeix com un instrument per a la planificació de la mobilitat sostenible a Europa, n’és un clar exemple.

Les receptes no són noves i tots tenim clar que la consecució de consensos és fonamental per tal de garantir polítiques de llarga durada a qualsevol espai. Però és aquí on justament solem trobar un altre entrebanc: quan traslladam un consens general a favor del medi ambient i la mobilitat sostenible, i ho traduïm en mesures concretes, és quan es produeix el principal decalatge o trencament d’aquesta línia de connexió. D’exemples en coneixem prou i van des de la construcció de més carrils bici fins a altres aparentment més anecdòtics, com són l’eliminació dels cotxes davant el Mirador de la Seu. En aquest debat, podem incorporar-hi la proposta que ha fet l’Ajuntament de Palma per tal d’avançar en la pacificació del trànsit rodat al centre històric de la ciutat, propiciant una vertadera reinversió de les prioritats i on, aquesta vegada sí, sigui el vianant el beneficiat en aquest nou ordre.

138357
Bicipalma

La conclusió és que dins l’actual marc municipal per a excel·lir en un altre model de transport tenim un Pla de mobilitat urbana sostenible (2014) que hauria de ser per a tots els ciutadans una vertadera carta magna del que volem ser com a ciutat. Els límits en aplicar-lo ens els imposarà la disponibilitat econòmica però també la implicació ciutadana. No obstant, les conseqüències de no fer-ho les pagarem globalment a nivell ambiental i localment tant en qualitat de vida com econòmicament. Precisament el lema de la pròxima Setmana Europea de la Mobilitat 2016 és: «Mobilitat intel·ligent, economia potent».

Les característiques físiques de la nostra ciutat fan possible una mobilitat sostenible per a una important majoria. Si, a més, pensam que ha augmentat el percentatge de la població que no pot disposar de cotxe i que la mobilitat és un dret que hem de garantir, és ben hora de començar a planificar la ciutat per tal de democratitzar-la i possibilitar un necessari canvi d’hàbits, millorant els transports alternatius i recuperant l’ús més eficient de l’espai públic que ens lliga i referencia com a col·lectivitat. La causa del problema ja la coneixem, la solució també. Ara sols falta estar tots convençuts que hem d’aplicar-la perquè sigui un èxit.

* Tinent de batle de Mobilitat i directora general de Mobilitat a l´ajuntament de Palma

06.08.2016


Joan Ferrer i Josa Arola*

La conquista del espacio público para destinarlo al aparcamiento y circulación de vehículos ha repercutido progresivamente en la merma de la calidad de vida en esta ciudad desde que, en la década desarrollista de los años 60, se decidió apostar por la movilidad en coche. Desde entonces hemos seguido unos esquemas de crecimiento ilimitado, priorizando en el espacio público, el aparcamiento o los carriles de circulación en contra de los intereses de los que se desplazan a pie o en otro medio.

Recientemente, la ciudad empieza a tomar conciencia del problema del ruido, de la polución ya sufrir la falta de aparcamiento y los atascos … Vivimos en una ciudad diseñada para el coche, pero no para sus consecuencias, fruto de la desvinculación del urbanismo y la movilidad. Si añadimos a la ecuación un déficit histórico en cuanto a la inversión en transporte público y en medios alternativos, nos encontramos con una situación difícil de reconducir.

Con la creación de aparcamientos subterráneos se comenzó tímidamente la reconquista del espacio público y han sido posibles nuevos ejes peatonales como Vía Roma, Blanquerna o Antoni Maura. Sin embargo, es una medida que posibilita el cambio de uso del espacio, pero no cambia el modelo. Para hacer factible una transformación del modelo de movilidad es necesaria una diversificación de la oferta de medios de transporte, es decir, una mejora de la red de peatones y ciclistas en toda la ciudad, y conseguir que el transporte público sea la mejor opción para un importante porcentaje de la población.

Esta progresiva cesión de terreno que ha realizado la ciudadanía hacia el coche privado es precisamente uno de los grandes tótems hasta ahora aparentemente intocables del debate de la movilidad de nuestra ciudad. Un debate que no es sólo nuestro y que todo el mundo viene espoleado por el problema global del cambio climático. La Unión Europea marca el ritmo para cambiar la situación y la Declaración de Bremen, que se rige como un instrumento para la planificación de la movilidad sostenible en Europa, es un claro ejemplo.

Las recetas no son nuevas y todos tenemos claro que la consecución de consensos es fundamental para garantizar políticas de larga duración a cualquier espacio. Pero es aquí donde justamente solemos encontrar otro obstáculo: cuando trasladamos un consenso general a favor del medio ambiente y la movilidad sostenible, y lo traducimos en medidas concretas, es cuando se produce el principal desfase o rotura de esta línea de conexión. Ejemplos conocemos bastante y van desde la construcción de más carriles bici hasta otros aparentemente más anecdóticos, como son la eliminación de los coches ante el Mirador de la Sede. En este debate, podemos incorporar la propuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Palma para avanzar en la pacificación del tráfico rodado en el centro histórico de la ciudad, propiciando una verdadera reinversión de las prioridades y donde, esta vez sí, sea el peatón el beneficiado en este nuevo orden.

La conclusión es que en el actual marco municipal para sobresalir en otro modelo de transporte tenemos un Plan de movilidad urbana sostenible (2014) que debería ser para todos los ciudadanos una verdadera carta magna de lo que queremos ser como ciudad. Los límites en aplicarlo los impondrá la disponibilidad económica pero también la implicación ciudadana. Sin embargo, las consecuencias de no hacerlo las pagaremos globalmente a nivel ambiental y localmente tanto en calidad de vida como económicamente. Precisamente el lema de la próxima Semana Europea de la Movilidad 2016 es: «Movilidad inteligente, economía potente».

Las características físicas de nuestra ciudad hacen posible una movilidad sostenible para una importante mayoría. Si, además, pensamos que ha aumentado el porcentaje de la población que no puede disponer de coche y que la movilidad es un derecho que tenemos que garantizar, es hora de empezar a planificar la ciudad para democratizarla y posibilitar un necesario cambio de hábitos, mejorando los transportes alternativos y recuperando el uso más eficiente del espacio público que nos ata y referencia como colectividad. La causa del problema ya la conocemos, la solución también. Ahora sólo falta estar todos convencidos de que debemos aplicar para que sea un éxito.

* Teniente de Alcalde de Movilidad y directora general de Movilidad en el ayuntamiento de Palma

08/06/2016

background
Volver arriba
Buscar